5 บันไดสู่ความสำเร็จในการทำงาน มีอะไรบ้าง

การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างนั้น เรื่องหนึ่งที่ทำให้คนทำงานมีความภาคภูมิใจ และเป็นจุดมุ่งหมาย เป็นเป้าหมายสำคัญของคนทำงาน ก็ต่อเมื่อการทำงานชิ้นนั้นได้ประสบผลสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นเล็ก งานชิ้นใหญ่ งานทุกชิ้นล้วนมีบทบาท มีความสำคัญกับทุกส่วนในองค์กร ทุกส่วนในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้า แม่ค้า หรือคนทำงานในทุกกลุ่มธุรกิจ ต่างก็มุ่งหวังผลสำเร็จของงานด้วยกันทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในรูปแบบใด สาขาใด การก้าวไปสู่ความสำเร็จก็นับได้ว่าการทำงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การก้าวผ่านทุกอุปสรรคและความยากลำบากต่าง ๆ การเผชิญหน้า การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก็นับได้ว่าเป็นบันไดในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เมื่อความสำเร็จเปรียบเสมือนการก้าวเดินไปตามขั้นบันไดแต่ละขั้น

การขึ้นไปในแต่ละขั้นของบันไดนั้น ย่อมต้องผ่านอุปสรรค ผ่านปัญหา แต่เมื่อสามารถก้าวข้ามบันไดไปสู่ความสำเร็จได้ ก็นับว่าผลของการทำงานนั้นประสบความสำเร็จ วันนี้เราจะนำเสนอบันได 5 ขั้นของความสำเร็จ

 

บันไดในแต่ละขั้นต่าง ๆ เพื่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จนั้นมีอะไรบ้าง

 

บันไดขั้นที่ 1 คือ ความอดทน

     ไม่ว่าการทำงานในรูปแบบใดก็จำเป็นต้องอาศัยความขยัน และความอดทนเป็นพื้นฐานในการทำงานทุกชนิด เพราะว่าความอดทนจะเป็นบันไดขั้นแรกในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ความอดทนในการทำงานเพียงเท่านั้น ทั้งยังต้องมีความอดทนในการเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรค หรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ มีอาจจะมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพสังคม หากการทำงานสิ่งใดแล้วนั้น ขาดความอดทนเป็นพื้นฐาน งานก็คงไม่อาจจะสำเร็จได้ดังที่หวังไว้

บันไดขั้นที่ 2 คือ การตรงต่อเวลา

      นิสัยโดยส่วนใหญ่ของคนไทย มักจะยืดหยุ่น ผ่อนปรน เป็นพื้นฐานสำคัญ และนิสัยเช่นนี้ได้ส่งผลไปถึงการทำงานด้วยเช่นกัน ทำให้คนไทยมักละเลยและไม่ให้ความสำคัญในเรื่องการนัดหมาย การไปให้ทันตามเวลาที่นัดหมาย และความตรงต่อเวลา ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้หลายธุรกิจมักจะไม่ประสบความสำเร็จ การไม่ใส่ใจเวลานัดหมาย การเลื่อนเวลานัด การไปสายกับสารพัดข้อแก้ตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้การค้า การเจรจาธุรกิจของไทยมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร แต่หากเราปรับเปลี่ยนและหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องของเวลา ก็จะช่วยให้เรามีแบบแผน ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน

บันไดขั้นที่ 3 คือ การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

     เป็นบันไดอีกขั้นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เมื่อมีการนำเสนอวิธีคิด การเปิดประชุม การเปิดใจ การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น เมื่อมีการเปิดใจ เสนอแนะความคิดเห็น หลายครั้งมักทำให้ถูกไม่พอใจ และกลับกลายเป็นว่าเป็นการหักหน้า แย่งชิงผลงาน แต่การเปิดใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนั้น จะช่วยเพิ่มทางเลือกและช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายธุรกิจ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้สำเร็จอีกด้วย

บันไดขั้นที่ 4 คือ ความสุภาพนอบน้อม

      ในสังคมปัจจุบันผู้คนเริ่มละเลยกับเรื่องความสุภาพ นอบน้อม ต่อกันและกัน เพราะต่างฝ่ายต่างก็คิดว่า เราเป็นศูนย์กลางของจักรวาล สามารถทำได้ทุกอย่าง ตัดสินใจได้ทุกอย่าง แต่ความสุภาพนอบน้อมในการทำงานนั้น จะทำให้เกิดความเมตตา เอ็นดู ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจด้วยกัน ลูกค้า หรือเพื่อนร่วมงาน ความสุภาพนอบน้อมจะเป็นบันไดที่ทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

บันไดขั้นที่ 5 คือ ความเป็นมืออาชีพ

     การทำงานทุกสิ่งนั้น นอกจากจะอาศัยความเชี่ยวชาญ ความขยัน และบันไดขั้นอื่น ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่สิ่งหนึ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน นั่นก็คือ .. ความเป็นมืออาชีพเพราะสิ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บันไดความสำเร็จสมบูรณ์ เพราะความเป็นมืออาชีพในการทำงาน จะตอบโจทย์ทุกสิ่งทุกอย่าง จะทำงานอย่างมืออาชีพ ต้องมีความอดทน รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เปิดใจรับฟัง และต้องไม่ลืมความสุภาพนอบน้อม

เพราะด้วยความเป็นมืออาชีพในการทำงาน จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการทำงาน และทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานแบบไหน ทุกคนต่างก็มุ่งหวังการทำงานอย่างประสบความสำเร็จด้วยกันทั้งนั้น บันได 5 ขั้นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ สามารถนำไปใช้ในการทำงานทุกรูปแบบ